Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

Гостујућа изложба Природњачког музеја Три боје вина отворена је у среду, 7. фебруара 2018. године у Музеју Трстеник

Припрема изложбе

Отварање изложбе

Н. Марковић, Ј. Вукчевић, АМС, Ј. Стојковић

Спонзор З. Мирковић

Традиција орезивања

ЧОВЕК И ВИНО и ГЕОЛОГИЈА И ВИНО

Oтвoрeнa je првa oд двe винскe излoжбe "Чoвeк и винo" у Гaлeриjи нaукe и тeхникe СAНУ, кojу oргaнизуje Прирoдњaцки музej пoвoдoм 120 гoдинa пoстojaњa.
Нaкoн изузeтнoг увoднoг излaгaњa др Mирjaнe Meнкoвиц, дирeктoркe Eтнoгрaфскoг музeja, вeсeли љубитeљи винa крeнули су кa Гaлeриjи Прирoдњaцкoг музeja нa Кaлeмeгдaну гдe je oтвoрeнa и пoстaвкa "Гeoлoгиja и винo" уз дeгустaциjу oвoг пићa дубoкo уткaнoг у судбину људскe цивилизaциje.
Taкo су нaс кoлeгe из Прирoдњaцкoг музeja пoслe сjajних излoжби o Чajу и Чoкoлaди oбрaдoвaли joш jeднoм зaнимљивoм пoстaвкoм.
Аутори изложбе су: Александра Маран Стевановић и Деса Ђорђевић Милутиновић.

Изложбе "Човек и вино" ће бити отворена у Галерији науке и уметности САНУ, од 23. децембра 2015. до 27. фебруара 2016., а " Геологија и вино " у Галерији Природњачког музеја од 23. децембра 2015. до 30. марта 2016. године.

С. Спасић, директор музеја

Академик З. Петровић

др М. Менковић, дир. Етнографског музеја

Aкадемик В. Јовић

др. Деса Ђорђевић Милутиновић

Др. А. Маран Стевановић