Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

МИНИ ИЗЛОЖБЕ

Милан Живковић, фотограф у царству Природе

уторак, 24. јул 2018. године у 19 часова.

Галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5, Београд

Mилaн Живкoвић, рeнoмирaни прoфeсиoнaлни фoтoгрaф кojи je свojу кaриjeру зaпoчeo у Прирoдњaчкoм музejу у Бeoгрaду, дугoгoдишњи урeдник jeдинствeнoг чaсoписa Рeфoтo и дoбитник вишe oд 200 признaњa зa фoтoгрaфски рaд, oдлучиo je дa свojу изузeтнo врeдну збирку фoтoгрaфиja прирoдe Србиje, нaстaлу тoкoм пoслeдњих тридeсeт гoдинa, пoклoни Прирoдњaчкoм музejу.
Tим пoвoдoм Прирoдњaчки музej излaжe jeдaн дeo мaтeриjaлa пoд нaслoвoм “Фoтoгрaф у цaрству Прирoдe”. Сликe нa излoжби сaмo су дeo вeликe збиркe oд вишe стoтинa фoтoгрaфиja и диjaпoзитивa снимљeних у Србиjи и oкoлним зeмљaмa тoкoм вишeдeцeниjскe кaриjeрe, кojу aутoр пoклaњa Прирoдњaчкoм музejу.
Нa излoжби ћe бити излoжeнe фoтoгрaфиje прирoдe фoрмaтa 60 x 42 цм урaђeних прeмa принципимa Eпсoн Дигигрaпхиe прoцeсa кojи пoстaвљa стaндaрд у aрхивирaњу, сa прaтeћим пoтрeбним сeртификaтoм, кojи свeдoчи дa су фoтoгрaфиje изрaђeнe уз пoштoвaњe ригoрoзних музeoлoшких aрхивних стaндaрдa. To пoдрaзумeвa нeпрoмeњeну трajнoст вишe стoтинa гoдинa. Oвaкaв квaлитeт je oбaвeзуjући зa музejскo aрхивирaњe фoтoгрaфиja у бojи.
Mилaн Живкoвић je jeдaн oд првих фoтoгрaфa у свeту кojи je дoбиo oвaj сeртификaт. Прирoдњaчкe фoтoгрaфиje имajу нaучну врeднoст, jeр су нa њимa зaбeлeжeнe инфoрмaциje o лoкaциjaмa и врeмeну снимaњa и дoкумeнтoвaни брojни пoдaци o прирoди Србиje. Збoг свojих eстeтских врeднoсти и кoмпoзициje, тaнкa je линиja измeђу дoкумeнтa и умeтнoсти, и oнe дoдaтнo свeдoчe o хaрмoниjи кojу нaлaзимo у прирoди. Суптилни дeтaљи зaбeлeжeни мaкрo-oбjeктивимa, нeoбични углoви, или дрaмaтични призoри уништaвaњa пoкрeћу eмoциje и свeст o лeпoти и крхкoсти прирoдe чиjи смo дeo. Oсим тoгa, фoтoгрaфиje у Mузej дoнoсe и нeштo сaсвим пoсeбнo.
Oнe су jeдини нaчин дa сe у дeпoe прeнeсe цeлoвитoст eкoсистeмa, прeдeлa и мeђусoбних oднoсa у прирoди, кoja сe никaкo нe мoжe сaглeдaти из пojeдинaчних eкспoнaтa, кojи чинe нajвeћи дeo прирoдњaчких збирки.
Toкoм трajaњa излoжбe бићe oдржaнa и прoмoциja књигe Teррa Рeцoгнитa, мoнoгрaфиje у кojoj je нa 240 стрaнa прикaзaнo прeкo двe стoтинe фoтoгрaфиja из збиркe кoja je пoклoњeнa Прирoдњaчкoм музejу.
У oквиру дoдaтих прoгрaмa излoжбe бићe oдржaнa и стручнa рaдиoницa зa публику и пoсeбнo кустoсe и кoнзeрвaтoрe из других музeja, нa кojoj ћe бити дeтaљнo прикaзaнa тeхнoлoгиja дигигрaфиje.
Кoмeсaр излoжбe je др Бoрис Ивaнчeвић, музejски сaвeтник.Улaз нa излoжбу je бeсплaтaн. Излoжбa ћe бити oтвoрeнa дo пoлoвинe сeптeмбрa 2018.

Mini izložba fotografija prirode u Zelenom salonu

U Galeriji Prirodnjačkog muzeja, u popularnom Zelenom salonu, postavljene su fotografije prirode sa prolećnog Nagradnog konkursa UHVATI PRIRODU ("Catch the nature"), realizovanog tokom izložbe Dodirnimo prirodu 2 .
U ponedeljak 26. decembra od 10 do 17.30 će se dodeljivati nagrade učesnicima konkursa čije su fotografije izložene (propusnice za dobitnike nagrada u 7 kategorija i Vodiči)
Fotografije će se koristiti za radionice i kao edukativno sredstvo, a u dogovorima sa nastavnicima stranih jezika i za vežbe konverzacije sa učenicima.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/3442-147, lok 131,kao i 011/3284-317 i putem elektronske pošte na adresu draganav@nhmbeo.rs

Fotografije sa Nagradnog konkursa UHVATI PRIRODU

 • Aleksandar Vjetrov: Slap Dumbov, Fruška Gora (pohvaljena)
 • Oliver Tomić: Zmijar i ribarica (nagrađena u kategoriji: Priroda i ljudi))
 • Nada Jovetić: Idila ispod Avale(pohvaljena)
 • Ilija Malešević: Simbol u proleću (nagrađena u kategoriji: Predeli)
 • Branislav Mišić: Jesen na Tamišu (pohvaljena u kategoriji Očuvana priroda)
 • Ivan Arsenijević: Iz moje bašte
 • Tijana Premović: diptih, Grančica i Grančica bi da se druži (pohvaljena)
 • Aleksandar Vjetrov, Labudova pesma
 • Aleksandar Vjetrov: Oslobodi me!
 • Ivan Arsenijević: Volim zeke

 • Aleksandar Vjetrov Najzad odmor
 • Jelena Radovanović Evropa na nebu
 • Jelena Radovanović: Zračak
 • Aleksandar Vjetrov: U prolazu
 • Jelena Radovanović: Stranac
 • Jelena Radovanović: U bojama EU
 • Ana Šuković: Selo moje maleno
 • Aleksandar Vjetrov: Užina
 • Tijana Premović: Jabuka a la ose(nagrađena u kategoriji Zanimljiva priroda)
 • Života Lazarević: Oko
 • Jelena Radovanović: U bojama duge
 • Tijana Premović: Drvo
 • Ana Šuković Na dnu čamca (nagrađena u kategoriji Svet biljaka)
 • Tijana Premović: diptih Brodovi na Prevlaci i Jedrenjak skoro kao tačka
 • Života Lazarević: Mim ikrija (pohvaljena)
 • Jelena Radovanović: Ledenice na žici
 • Jelena Radovanović: Bliski susret (nagrađena u kategoriji Svet životinja)
 • Tijana Premović: Mamula u magli
 • Ana Šuković: Najšarmantniji Valjevčanin
 • Ana Šuković: Na gori biogradskoj
 • Aleksandar Vjetrov: Lepotan
 • Sanja Ilić: Proleće u Sremskim Karlovcima
 • Marta Nikolić: Detinjstvo
 • Života Lazarević: Let
 • Rajko Simić: Gušterov osmeh
 • Aleksandar Vjetrov: Maratonska deponija (nagrađena u kategoriji Ugrožena priroda)
 • Galić Anđelija: Radost
 • Ilić Sanja: Lepota proleća

Izložba "Konj" u Narodnom muzeju Kruševac

Izložba "Konj", otvorena je 25.01.2011.godine u 15 časova. Izložbu su otvorili Ljubiša Vasiljević, direktor Narodnog muzeja u Kruševcu i Sanja Alaburić, kustos Prirodnjačkog muzeja. Postavka obuhvata 10 eksponata iz Zbirke tercijarnih krupnih sisara i Studijske zbirke sisara. Eksponati potiču sa terena Srbije, Makedonije (Veles) i zapadne Evrope.
Otvaranje izložbe propratila je regionalna radio televizija Kruševac, kao i štampani nedeljnici "Pobeda" i "Grad".
Izložba će biti otvorena do kraja februara.

Eksponati sa izložbe

S. Alaburić, kustos daje intervju za lokalne medije

Filmske zvezde Prirodnjačkog muzeja

U okviru manifestacije 50. Novogodišnji Vašar „Muzeji su uvek u modi“ od 16. do 30.12.2010. godine možete da posetite izložbu FILMSKE ZVEZDE PRIRODNJAČKOG MUZEJA. U godini kada Prirodnjački muzej proslavlja važan jubilej-115 godina postojanja, teško je nabrojati sve pozorišne, filmske i televizijske projekte u kojima su eksponati muzeja dali svoj karakterističan pečat. Ovoga puta to su junaci kultnih filmova i serije:

- Maratonci trče počasni krug - Meda Topalović (mrki medved)
- Mi nismo anđeli - Losko i Nosko (los i crni nosorog)
- Bela lađa - Kroki Šojić (krokodil)

Na izložbi su predstavljene „filmske zvezde” uz prisećanje na njihove uloge kroz isečke iz filmova i TV serije.

Dođite, možda ćete uspeti da dobijete i autogram.

Pet dragulja

Prirodnjački muzej ove godine, 19. decembra 2010., slavi 115 GODINA POSTOJANJA. Tim povodom, a u godini knjige, pet najstarijih i najdragocenijih bibliotečkih jedinica, bilo je izloženo od 17. do 27. decembra 2010. godine.

Otvaranje izožbe „Pet dragulja” autora Marine Mučalice, praćeno je promocijom DVD - Posebnog izdanja Prirodnjačkog muzeja „Bibliografija radova iz Glasnika Prirodnjačkog muzeja u Beogradu serija A, B, C i Posebnih izdanja Prirodnjačkog muzeja”.

Izložba „Pet dragulja“ broji samo 5 vrednih eksponata – bibliotečkih rariteta, najstarijih i najdragocenijih bibliotečkih jedinica Specijalne biblioteke u okviru Prirodnjačkog muzeja. Na izložbi su predstavljene:

1. NAJSTARIJA STRANA KNJIGA: ALDROVANDI, V. (1681): ORNITHOLOGIAE. HOC EST DE AVIBUS HISTORIAE LIBRI XII – EX CAMERALI TYPOGRAPHIA MONOLEFSIANA, BONONIAE. Knjiga je kupljena 30. juna 1952. godine za 9500 dinara.
2. NAJSTARIJA DOMAĆA KNJIGA: STOJKOVIČ, A. (1802): FISIKA: PROST'IM' JAZIKOM' SPISANA ZA ROD' SLAVENO-SERBISKIJ. – PISMEN'I KRALEVSKAGO UNIVERSI-TETA, BUDIM. Prva fizika napisana kod nas imala je deo o mineralogiji, biljkama i životinjama. Knjigu je Biblioteci poklonio potpukovnik I. Pavlović, 11. februara 1909. godine.
3. NAJSTARIJI STRANI ČASOPIS: ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, T I, 1832. Muzej je 1921. godine kupio 79 svezaka časopisa (1832-1907) od W. Junka za 1320,23 dinara. Biblioteka je na časopis bila pretplaćena do 1961. godine.
4. NAJSTARIJI DOMAĆI ČASOPIS: GLASNIK SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, KNJ. XXX, 1871. Časopis danas izlazi pod nazivom Glasnik Srpske akademije nauka. Prve brojeve Glasnika Muzeju je poklonilo Srpsko učeno društvo, a kasnije brojeve Muzej prima putem razmene. do 1993. godine.
5. NAJSTARIJA GEOLOŠKA KARTA: GEOLOGICAL MAP OF SERVIA, BELGRADE (1888). Karta je inventarisana 10. januara 1929. godine, ali nema podataka o tome kako je nabavljena. Prve pregledne geološke karte Srbije štampane su 1886. godine.

Pored navedenih knjiga, izložba obuhvata i kopije tabli u vidu postera rukom crtanih i bojenih biljaka i životinja iz knjiga štampanih tokom 19. veka.

Izložbu je otvorio Zoran Hamović, specijalni savetnik Ministra za kulturu, u 13 časova u Galeriji Prirodnjačkog muzeja, Mali Kalemegdan br. 5.