Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
24/06/2020

Oдлука о додели уговора - штампарске услугеНа основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. У поступку јавне набавке мале вредности рок из става 1. овог члана не може бити дужи од десет дана. Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. У складу са наведеним, објављена је Одлука о доделу уговора у поступка ЈНМВ ШТАМПАРСКЕ И СРОДНЕ УСЛУГЕ -УСЛУГА ШТАМПАЊА за Партију 1 офсет штампа и одлука о додели уговора за Партију 2 дигитална штампа.

Одлука Партија 1 ПДФ

Одлука Партија 2 ПДФ