Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
21/10/2019

Oдговор за додатне информације 2У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац је у обавези да заинтересованом лицу, да да одговор на постављени захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде или у вези са изменом или допуном конкурсне документације у предвиђеном року законом, у поступку Ј.Н.М.В. извршење услуге физичког обезбеђења са противпожарном заштитом.

У прилогу:
Одговор постављен на Портал Управе за јавне набавке и упућен електронским путем заинтересованом лицу 21.10.2019. године.