Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
21/10/2019 | Vest

Одговор на Захтев за додатне информације - извођење радова 2У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац  је у обавези да заинтересованом лицу,   да да одговор на постављени захтев за додатне информације или  појашњења  у вези са припремањем понуде или у вези са изменом или допуном конкурсне документације у предвиђеном року законом,  у поступку Ј.Н.М.В. извршење услуге физичког обезбеђења са противпожарном заштитом.

У прилогу: 
Одговор постављен на Портал Управе за јавне набавке и упућен електронским путем заинтересованом лицу 21.10.2019. године.