Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

Биланс стања 01.01. - 31.12.2018.

pdf

Извештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2018.

pdf

Подаци о приходима и расходима, исплаћеним платама и зарадама и другим примањима

pdf

Правилник о организацији и систематизацији послова у Природњачком музеју - установи културе од националног значаја

Павилник о организацији и систематизацији послова у Природњачком музеју пдф

Сагласност на Статут музеја

СТАТУТ МУЗЕЈА пдф

Правилници

ПРАВИЛНИК о ближем уређењу плaнирња набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

У склaду сa члaнoм 22. стaв 5. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, Прирoдњaчки музej oбjaвљуje " Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe брoj 1155 oд 4.9.2015 "Правилник у ПДФ
ПРАВИЛНИК о ближем уређењу плaнирња набавки, спровођења поступака набавки ипраћења извршења уговора о набавкама

Информатор о раду Природњачког музеја

18.02.2020.

Информатор о раду Природњачког музеја ПДФ